Objevování svých silných stránek III

Dlouhými výzkumy na velmi početném souboru respondentů bylo zjištěno, že svou osobnost můžeme charakterizovat skrze dvacet čtyři silných stránek osobnosti, respektive charakteru. Zakladatel pozitivní psychologie, americký psycholog Martin Seligman, je popisuje mimo jiné ve své knize Authentic Happiness (2002).

V této knize také uvádí stručný dotazník charakteristických silných stránek, který do češtiny upravila čelní představitelka pozitivní psychologie v našich končinách, psycholožka Alena Slezáčková, najít ho můžete v knize Vzkvétání (2014, s. 287–311), kterou vřele doporučujeme.

Vychází z rozdělení silných stránek do šesti oblastí, takzvaných charakterových ctností.

2023 04 20 23 39 15 Canva1

První z nich je moudrost a poznání. K té patří:

1. zvídavost, nebo také zájem o svět, tedy otevřenost zkušenostem a flexibilitu vůči věcem nezapadajícím do běžně zažitých názorů,

2. láska k učení a vzdělávání, zahrnující radost z učení se novým věcem, zájem být v něčem expertem i ocenění za tuto expertizu ze strany okolí,

3. otevřenost mysli, úsudek či kritické myšlení, spočívající v přemýšlení nad věcmi a jejich prozkoumávání ze všech stran, využívání důvěryhodných důkazů pro své rozhodování nebo schopnost změnit názor,

4. tvořivost, originalita a vynalézavost, totiž zdravý selský rozum, schopnost nacházet nové způsoby dosažení cíle, nekonvenčnost,

5. sociální a emoční inteligence, tedy znalost sama sebe a ostatních, všímavost vůči motivům a pocitům druhých i schopnost na ně adekvátně reagovat, všímavost vůči svému vlastnímu prožívání a schopnost využít je k porozumění a řízení svého chování, schopnost najít místo pro rozvíjení svých dovedností a zájmů,

6. vhled, moudrost, odrážející se v tom, že se na vás ostatní obracejí, aby mohli čerpat vaše zkušenosti a znalosti, váš pohled na svět dává smysl vám i ostatním.

2023 04 20 23 39 15 Canva2

Druhou ctností je odvaha, která se odráží ve třech cestách uplatnění vůle při prosazení důležitého cíle v nepříznivých a nejistých podmínkách:

7. statečnost, udatnost, tedy výdrž necouvnout před výzvou, hrozbou, ani problémem, udržení svého stanoviska i přes to, že je nepopulární, schopnost odolat přirozené tendenci utéct, a místo toho čelit nebezpečí i přes svůj strach,

8. vytrvalost, pracovitost, píle, odrážející se v tendenci dokončit začatý úkol, flexibilitě a realistickém nastavování si ambic, zápalu pro náročné projekty a jejich úspěšném dokončení, a to s dobrou náladou,

9. integrita, autentičnost, upřímnost, které lze shrnout v opravdovém žití svého života, bez předstírání před okolím i sebou samým.

2023 04 20 23 39 15 Canva3

Třetí ctnost je láska a lidskost. Silné stránky s láskou a lidskostí související se promítají v pozitivních sociálních interakcích s jinými lidmi:

10. laskavost a štědrost, radost z konání dobrých skutků, přičemž si uvědomujete hodnotu druhého člověka a snažíte se jednat v nejlepším zájmu dané osoby, leckdy i na úkor svých momentálních potřeb či přání,

11. láska, schopnost milovat a být milován, která se odráží v tom, že si ceníte blízkých vztahů s druhými a oni si cení vztahu s vámi, a vy to dokážete vnímat a prožít; přitom se nejedná pouze o intimní vztahy, ale o jakoukoli vzájemnou blízkost.

2023 04 20 23 39 15 Canva4

Čtvrtou ctnost byla nazvána spravedlnost a odkazuje k našim vztahům k větším skupinám. Konkrétně se projevuje v následujících silných stránkách osobnosti:

12. občanská, sociální zodpovědnost, týmová práce, tedy schopnost výborně fungovat jako loajální a oddaný člen skupiny a usilovně pracovat ve prospěch skupiny, identifikovat se s identitou skupiny, respektovat člověka zastávajícího vedoucí pozici,

13. spravedlnost a nestrannost, která se odráží v uplatňování širších principů morálky, doceňování osobního blaha druhých lidí, a schopnost za tím účelem i odhlédnout od svých osobních předsudků,

14. vůdcovství, schopnost vést druhé lidi, projevující se v dobrém organizování i dohlédnutí na realizaci aktivit skupiny i v zajištění dobrých vztahů mezi jednotlivými členy skupiny.

2023 04 20 23 39 15 Canva5

Pátá ctnost je umírněnost, tedy vhodné a střídmé vyjadřování svých přání a potřeb ve smyslu nepotlačování svých tužeb, ale i nacházení vhodných příležitostí k jejich uspokojování, aniž by bylo uškozeno druhým lidem. Umírněný člověk se vyznačuje těmito silnými stránkami:

15. sebekontrola, sebekázeň, tedy schopnost udržet nutkání naplnit své touhy, pokud to situace vyžaduje, neutralizovat či zmírnit své negativní pocity a nahradit je kladnými emocemi,

16. obezřetnost, opatrnost, které jde přirovnat prozíravosti i schopnosti ovládat se natolik, že neděláte věci, kterých byste později mohli litovat,

17. pokora a skromnost znamenají přesvědčení, že osobní ambice, vítězství či prohry nejsou zas tolik zásadními, svými úspěchy nemáte potřebu oslňovat okolí.

2023 04 20 23 39 15 Canva6

Poslední skupinu silných stránek lze shrnout ctností transcendence, neboli také spiritualitou, přesahem ke spojení s něčím větším a trvalejším. Konkrétně se zde bavíme o:

18. smyslu pro krásu a dokonalost, tedy oceňování krásy ve všech možných oblastech, přírodě, umění, vědě i všedních věcech,

19. vděčnosti, ocenění dobrých věcí, které se dějí okolo vás, pozitivních stránek lidí kolem sebe, ale i neosobních původců (přírodě či Bohu),

20. naději, optimismu, orientaci na budoucnost, tedy pozitivním postoji vůči budoucnosti,

21. spiritualitě, smysluplnosti, víře, tedy přesvědčení o vyšším účelu a smyslu vesmíru, nacházení svého místa ve světě, spojení s něčím, co vás přesahuje,

22. odpuštění a milosrdenství, které se promítají do dávání druhé šance lidem, kteří vám ublížili či se jinak provinili,

23. smyslu pro humor, hravosti, jež odrážíte v častých úsměvech a oblibě ve smíchu, schopnosti vidět světlé stránky života, lásce k legraci,

24. vitalitě, elánu, nadšení, totiž angažovanosti v činnostech, do kterých se pouštíte, schopnosti užít si, co se právě děje, co nový den přináší, stále vás něco inspiruje.

2023 04 20 23 39 15 Canva7

Dotazník silných stránek

Pročtěte si následující výpovědi a ke každé z nich si zaškrtněte, jak moc vás vystihují. Dílčí oblasti vyhodnoťte příslušnými skóry:

1a) Vždy se zajímám o svět kolem sebe.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
1b) Snadno se začnu nudit.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór zvídavosti: __

2a) Jsem nadšený/á, když se učím něco nového.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
2b) Nemám ve zvyku navštěvovat muzea nebo vzdělávací instituce.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór lásky k učení: __

3a) Když to situace vyžaduje, dokážu uvažovat velmi racionálně.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
3b) Mám sklon dělat rychlé závěry a soudy.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór otevřenosti mysli: __

4a) Rád/a vymýšlím nové způsoby, jak něco udělat.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
4b) Většina mých přátel má větší představivost než já.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór tvořivosti: __

5a) Ať se nacházím v jakékoli společenské situaci, vždy dokážu zapadnout.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
5b) Příliš se mi nedaří odhadnout pocity druhých lidí.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór sociální inteligence: __

6a) Vždy jsem schopný/á vidět věci v jejich komplexnosti.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
6b) Málokdy mě někdo požádá o radu.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór vhledu a moudrosti: __

Nyní předchozí skóry sečtěte a získejte skór moudrosti a poznání: __

7a) Často zastávám odlišné názory, a to i proti silné opozici.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
7b) Často mě přemůže bolest a zklamání.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór statečnosti: __

8a) Vždy dokončím, co začnu.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
8b) Od práce se často nechám odlákat.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór vytrvalosti: __

9a) Své sliby vždy dodržím.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
9b) Přátelé mi nikdy neříkají, že jsem opravdový/á, upřímný/á.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór integrity: __

Nyní předchozí skóry (od skóru statečnosti) sečtěte a získejte skór odvahy: __

10a) V průběhu uplynulého měsíce jsem někomu dobrovolně pomohl/a.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
10b) Málokdy mě štěstí druhých tak potěší jako moje vlastní.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór laskavosti: __

11a) V mém životě jsou lidé, kterým záleží na mých pocitech a na tom, abych byl/a v životě v pohodě, stejně jako jim záleží na jejich vlastním štěstí.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
11b) Je pro mne těžké přijímat lásku od druhých lidí.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór schopnosti milovat a být milován: __

Nyní předchozí skóry (od skóru laskavosti) sečtěte a získejte skór lásky a lidskosti: __

12a) Když jsem členem nějaké skupiny, pracuji, jak nejlépe umím.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
12b) Váhám, když mám svůj vlastní zájem obětovat ve prospěch skupiny, jejímž jsem členem/členkou.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór zodpovědnosti a týmové práce: __

13a) Ke všem lidem se chovám stejně, ať se jedná o kohokoliv.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
13b) Když někoho nemám rád/a, je pro mě těžké se k němu chovat nestranně.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór spravedlnosti: __

14a) Vždy lidi přesvědčím, aby věci dělali společně, bez toho, aniž bych na ně příliš naléhal/a.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
14b) V plánování skupinových aktivit nejsem moc dobrý/á.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór vůdcovství: __

Nyní předchozí skóry (od skóru zodpovědnosti a týmové práce) sečtěte a získejte skór spravedlnosti: __

15a) Své emoce ovládám.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
15b) Málokdy dodržím své předsevzetí.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór sebekontroly: __

16a) Vyhýbám se činnostem, které jsou nebezpečné.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
16b) Někdy si v přátelských a milostných vztazích špatně vybírám.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór obezřetnosti: __

17a) když mi lidé lichotí, raději změním téma.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
17b) Často hovořím o svých úspěších.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór pokory: __

Nyní předchozí skóry (od skóru sebekontroly) sečtěte a získejte skór umírněnosti: __

18a) V minulém měsíci mě nadchlo nějaké vynikající dílo (v hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, sportu, vědě či matematice).
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
18b) V posledním roce jsem nevytvořil/a žádný krásný výtvor.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór smyslu pro krásu: __

19a) Vždy řeknu „děkuji“, i když se jedná o drobnost.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
19b) Málokdy se zamyslím nad tím, jakého štěstí se mi dostává.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór vděčnosti: __

20a) Vždy se dívám na pozitivní stránku věci.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
20b) Málokdy mám dobře promyšlený plán toho, co chci udělat.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór naděje: __

21a) Můj život má jasně daný smysl.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
21b) Nemám v životě žádné poslání.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór spirituality: __

22a) Vždy se řídím heslem „Co jsme si, to jsme si.“
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
22b) Vždy usiluji o odvetu, pomstu.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór odpuštění: __

23a) Vždy se co nejvíce snažím spojit práci s hrou.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
23b) Málokdy říkám vtipné věci.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór smyslu pro humor: __

24a) Vždy se naplno vrhnu do všeho, co dělám.
úplně mě vystihuje (5) / spíše mě vystihuje (4) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (2) / vůbec mě nevystihuje (1)
24b) Často jen tak nečinně sedím nebo bloumám od ničeho k ničemu.
úplně mě vystihuje (1) / spíše mě vystihuje (2) / ani tak, ani tak (3) / spíše mě nevystihuje (4) / vůbec mě nevystihuje (5)
Spočtěte si skór vitality: __

Nyní předchozí skóry (od skóru smyslu pro krásu) sečtěte a získejte skór transcendence: __

2023 04 20 23 39 15 Canva8

Dá se očekávat, že u pěti či méně silných stránek dosáhnete 9 či 10 bodů – tyto stránky jsou vaše charakteristické silné stránky, přinejmenším dle vašeho sebehodnocení. Naopak skóry, kde dosahujete méně než 6 bodů, můžete považovat za své slabší stránky.

2023 04 20 23 39 15 Canva9

Pokud byste měli zájem o podrobnější dotazník na své silné stránky charakteru, můžete využít zdarma dotazník institutu charakteru VIA.

Chystá se také jeho český překlad, kterému se v rámci přípravy zařazení pozitivní edukace do českých škol věnuje psycholožka Gabriela Mácová.

2023 04 20 23 39 15 Canva10 1