Vitame nadeji YouTube vítáme naději

NADĚJE NA ŽIVOT BEZ PŘEDSUDKŮ

Vítejte v naší kampani vítáme naději (#vitamenadeji). Naše organizace se zaměřuje na rozvoj potenciálu všech dětí. Sbírku cílíme na ty, kteří si to z různých důvodů nemohou dovolit. 

 

Díky podpoře Active citizens fund, pod záštitou Výboru dobré vůle Olgy Havlové jsme měli možnost testovat tři metody které pomáhají odhalit a rozvíjet potenciál v praxi a zlepšují klima kolektivu. Z našeho zkoumání vznikla příručka, o kterou si můžete říci zdarma zde.

Jak vytvořit prostor, ve kterém je možné se o potenciálu vůbec bavit? Je více než jasné, že základem je kvalitní komunikace a velká vzájemná důvěra, bez ní to nejde.

Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve velké míře navštěvují nízkoprahová centra a salesiánská střediska

Naším cílem je umožnit pracovníkům těchto středisek využívat metodu Tygří svět, kterou se učí společně s dětmi. Vybraná částka bude využita na školení pracovníků a nákup nezbytných vzdělávacích materiálů.
Metoda pomáhá v komunikaci, buduje důvěru a přijímá potřeby jedince. To vede k respektu potřeb ostatních, k přijetí odlišností. Učí nás přistupovat k ostatním se sebedůvěrou a bez předsudků.


Vítáme naději

Pro fundraisingovou kampaň vznikla píseň a klip Vítáme naději. Na její tvorbě se výrazně podílel Patrik Bartko jehož inspirativní příběh stojí za naší snahou věnovat naději znevýhodněným dětem. Děkujeme za spolupráci zpěvákům a zpěvačkám, kteří se nezištně zapojili. Vojtěch Placek, Dáša Hladíková, Kristýna Svobodová (Kirara), Natálie Kuchárová, Michal Bažo, Viktorie Tandlerová a Zdeněk Sklenář.


Proč rozvoj potenciálu, sociálních a komunikačních dovedností?

Znevýhodněné děti bývají velmi často následně dále vyloučeni z hlavního společenského proudu. Je potřebné pomoci jim začlenit se do společnosti na základě odhalení jejich potenciálu, jeho rozvoje učiteli, vedoucími volnočasových aktivit apod.

Odhalení a rozvoj silných stránek výrazně zvyšuje odolnost jedince. Už jen vědomí o svých silných stránkách výrazně zvyšuje pozitivní vnímání světa. Něco, co v dnešní době potřebujeme jako sůl.

Pozornost musí být směřována k posílení jejich sebevědomí pro úspěšné zvládnutí nejen učiva, ale i svého života a k vnitřní motivaci ke vzdělání. Dalším východiskem je skutečnost, že rozvoj dětí je možný, pokud je zpětná vazba včasná a pozitivní a kdy ji poskytuje dospělý, ke kterému má dítě důvěru (např. vedoucí volnočasové aktivity). Tyto cíle mohou přispět k vymezení žáků vůči znevýhodněnému prostředí, ve kterém vyrůstají. (Švec, Hrdinová 2016)

Jdeme do toho. S odvahou vítáme naději
ACF logolink neg vítáme naději

Proč školení v nízkoprahových a salesiánských centrech?

Stejně jako se snažíme podporovat skvělé učitele, vidíme důležitost v tom, dát šanci lidem, kteří pracují s dětmi mimo školní prostředí. Vedoucí nízkoprahových center jsou klíčoví pro úspěšnou práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jejich role spočívá v tom, že dokážou vytvořit pro děti bezpečné prostředí, v kterém se mohou cítit slyšené a respektované. Vedoucí by měli být vybaveni nejen praktickými nástroji pro efektivní vedení programů, ale také by měli mít dostatečné sociální a emocionální dovednosti, aby mohli být k dětem empatičtí a vstřícní. Vzdělání v těchto dovednostech jsou pro nízkoprahová centra nedostupná kvůli finančním omezením. Školení vedoucích tedy představuje investici do budoucnosti, která pomůže dětem získat potřebné dovednosti a překonat své sociální bariéry.

Proč Tygří svět®?

Tygří svět® je jedinečná komunikační metoda, která se zaměřuje na proces poznávání, přebírání odpovědnosti a komunikační interakce dítěte sama se sebou a s okolím. Metoda pracuje s reálnou postavou tygra, který symbolizuje naše nevědomí, a dokáže dát do souvislostí chování dítěte a vést ho k respektu, zodpovědnosti a samostatnosti

Tygří svět® usnadňuje práci s dětmi v mateřských a základních školách, řeší problémy se začleněním do kolektivu, prevencí šikany a dalšími patologickými jevy. Také úspěšně rozvíjí jedinečnost každého bez narušení potřeb kolektivu. 

Metoda přináší inovativní pohled na způsob přirozené komunikace a vzdělávání. Její jednoduchost a úspěšnost ji činí oblíbenou nejen mezi dětmi, ale i mezi rodiči, pedagogy a dalšími profesionály v oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti. Tygří svět® je svět, který dětem rozumí.

Tygří svět